ประกาศสำนักพระราชวัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2552 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 59 ณ เมืองลินเดา และทรงร่วมการประชุมดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา นอกจากนี้จะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ หอสมุดแห่งรัฐบาวาเรีย พิพิธภัณฑ์เมืองลินเดา ตลอดจนทอดพระเนตรกิจการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 924 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2552 เวลา 00.50 นาฬิกา (คืนวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552) และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2552 เวลา 12.55 นาฬิกา จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 26 มิถุนายน 2552