จ.ตราด มีความต้องการแรงงานต่างด้าวกว่า 3 หมื่นรายรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด มีความต้องการแรงงานต่างด้าวกว่า 3 หมื่นราย รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรและประมง (4 ก.ค. 52) นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดการประชุมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2552 ว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาทำงาน เพื่อทดแทนแรงงานไทยในกิจการต่าง ๆ เช่น ประมงทะเล การเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น ปี 2551 มีแรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 6,640 คน ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการแรงงานต่างด้าวถึง 37,470 คน คาดว่าจะมีการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น รัฐบาลได้เล็งถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาพรวมทั้งประเทศ จึงเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี 2552 รอบใหม่ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้ เพื่อนำแรงงานที่อยู่นอกระบบที่รอการส่งกลับ ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว โดยสามารถทำงานเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการแรงงานได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาในระบบ เพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงของประเทศ และป้องกันปัญหาโรคที่มาจากแรงงานต่างด้าวและปัญหาอาชญากรรมลงได้