จ.ตราด เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา (4 ก.ค. 52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก หรือที่เรียกว่า ปฐมเทศนา คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นเทศนากัณฑ์แรก หมายถึง วันที่สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุอธิฐานจิตเริ่มอยู่จำพรรษาอยู่ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่เดินทางไปค้างแรมในสถานที่อื่น เว้นแต่มีกิจจำเป็นก็สามารถไปได้ แต่ต้องกลับมาภายใน 7 วัน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญ คือ พระภิกษุสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ศึกษาพระธรรมวินัย และประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระที่เป็นอุปฌาย์จารย์ได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชน จะได้บำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา ในส่วนของจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมีศูนย์กลางจัดกิจกรรมอยู่ที่วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ส่วนในภาคค่ำมีการประกอบพิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะตั้งแต่เวลา 19.00 น. เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด ทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม 2 กิจกรรมดังกล่าว