กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำโครงการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำโครงการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง คาดว่าจะช่วยผู้ถูกเลิกจ้างได้กว่า 400 คน จัดสรรที่ดินให้คนละ 2 10 ไร่ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเป็นประธานในพิธีลงนาม ระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโครงการสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกินรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างว่า เป็นโครงการที่เน้นแก้ไขปัญหาการเลิกจ้าง ให้ผู้ที่ว่างงาน ที่มีความต้องการเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกร ได้มี่ดินทำกิน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร จะเป็นหน่วยให้ความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ และหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งในโครงการนี้ มีที่ดินที่จะจัดสรรให้กับผู้ว่างงานเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน กว่า 2,617 ไร่ ใน 22 จังหวัด ดาดว่าจะสามารถจัดสรรให้กับผู้ว่างงานได้คนละประมาณ 2 5 ไร่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ที่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั่วประเทศ ทั้งนี้หากมีผู้มาสมัครตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะเปิดฝึกอบรมหลักสูตรทันที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mol.go.th นายเฉลิมพร พิรุณสา เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในระยะเวลา 3 6 เดือน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ว่างงานได้กว่า 400 คน ระหว่างการฝึกอบรมมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 200 บาท ทั้งนี้ในระหว่างการฝึกอบรมหากผู้เข้าร่วมมีความพร้อมก็จะมีการจัดสรรที่ดินให้ประมาณ 2 - 5 ไร่ และภายในระยะเวลา 2 ปี ผู้ที่เข้าฝึกอบรมยังใช้ที่ดินในการทำกินจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน (สปก.4-01)ให้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด