รมว.สำนักนายก เชิดชูพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิดชูพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ปฏิบัติตามพระราชประเพณีอย่างไม่บกพร่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนใช้วันหยุดยาว ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับสมาชิกในครอบครัว นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน "เอกองค์ศาสนูปถัมภก ที่วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า การจัดงานเป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดให้พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของชาติและเป็นพุทธมามกะ โดมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เช่น การจัดนิทรรศการ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ และการนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงวัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหารด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของทุกศาสนาในประเทศไทย ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงการสืบสานในพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และส่งเสริมให้ประชาชน ยึดมั่นในคำสอนขององค์พระศาสดา คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ เป็นวันหวัดยาว โดยเพิ่มวันหยุดไปจนถึงวันพุธที่ 8 กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 5 วัน จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้เวลาดังกล่าว ร่วมกิจกรรมทางศาสนากับสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ด้วย