กาชาดจังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กาชาดจังหวัดตรัง จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง วันนี้ (2 ก.ค.52) นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในจังหวัดตรัง ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดได้จัดสรรเงิน ซึ่งได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ที่มีภูมิลำเนา และกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ต่อเนื่อง จนจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น สำหรับปีการศึกษา 2552 มีนักเรียน นักศึกษา เสนอขอรับทุนทั้งหมด 83 ทุน โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจำนวน 48 ทุน ประกอบด้วย ทุนระดับประถมศึกษา 17 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท ทุนระดับมัธยมศึกษา 11 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ทุนระดับอาชีวศึกษา 11 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท และทุนระดับอุดมศึกษา 9 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง