จ.สตูล เร่งดำเนินงานโครงการทุนสมเด็จพระบรมฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล เร่งดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2552 นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศด้วยการให้การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจน จึงมีพระราชดำริจะนำทรัพย์ส่วนพระองค์และผู้บริจาคมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจน จึงมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินโครงกร "ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น ซึ่งเป็นทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กนักเรียนยากจน ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม พระราชทานทุนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศจังหวัดละ 2 คน โดยมีความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถพัฒนาตนเอง ตลอดจนยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความประสงค์จะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี มีสัญชาติไทย และเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้ได้รับทุนพระราชทาน ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้ทุนคืน จะเปิดโอกาสให้สามารถสมัครเข้าทำงานเป็นข้าราชการบริพารได้ตามความสมัครใจ