แรงงานจังหวัดจันทบุรี รับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัคร เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในศาลแรงงาน นางจินตนา จันทเปรมจิตต์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 2 ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดจำนวนผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนาบจ้าง 30 อัตรา และฝ่ายลูกจ้าง 30 อัตรา ดังนั้นสำหรับผู้มีสิทธิสมัครในจังหวัดจันทบุรี จะต้องเป็นสมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป โดยกำหนดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน กรณีสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน ต้องเป็นกรรมการสมาคม สหภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นลูกจ้างระดับผู้บังคับบัญชาและมีหนังสือรับรองการเป็นฝ่ายบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และกรณีสถานประกอบการ ต้องเป็นเจ้าของหรือลูกจ้างซึ่งมีอำนาจทำการแทนนายจ้างและมีหนังสือรับรองการเป็นฝ่ายบริหาร ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อนำไปยื่นด้วยตนเอง พร้อมแจ้งประวัติประกอบการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในแรงงาน ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 1574 และ 0 3931 3666