เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาส่งเสริมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2552 ขึ้น ณ วัดบาง ตั้งแต่เวลา 07.00 21.00 นาฬิกา โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป ซึ่งพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพราะเมื่อสมัยก่อน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างสมัยปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องตำรา ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ ตะเกียง และเทียนไข ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย โดยการเรี่ยไรขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อมีมากพอแล้ว จึงทำการหล่อเทียนที่วัดหรือสถานที่จัดงาน ทำการตกแต่งประดับประดาและแกะสลักลวดลายสวยงาม มีการประกวดความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครง อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ถือกันว่าทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อน ใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่ และให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา โดยได้กำหนดจัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552