สหภาพแรงงาน บริษัท ไทรอัมพ์ฯ ไม่เชื่อนายจ้างเลิกจ้างพนักงานกว่า 1,900 คนเพราะขาดทุนขอให้เผยข้อมูล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหภาพแรงงาน บริษัท ไทรอัมพ์ฯ ไม่เชื่อนายจ้างเลิกจ้างพนักงานกว่า 1,900 คนเพราะขาดทุนขอให้เปิดเผยข้อมูลและเปิดทางให้สหภาพฯ มีส่วนร่วม ดูแลลดผลกระทบของพนักงาน นางสาววันเพ็ญ วงษ์สมบัติ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีแผนการเลิกจ้างคนงานทั้งหมด 1,930 คน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานที่มีร่วม 4,000 คน ที่เป็นคนงานที่บางพลี ทั้งนี้คนงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนงานที่เข้าร่วมต่อสู้กรณี นส.จิตรา คชเดช อดีตประธานสหภาพแรงงานฯ ที่ถูกเลิกจ้างครั้งที่แล้ว สำหรับการเลิกจ้างครั้งนี้บริษัทฯ ได้อ้างว่าขาดทุน ไม่มียอดการสั่งซื้อ ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เกิดจากการขาดทุน เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานมีการทำงานล่วงเวลา อีกทั้งบริษัทไม่เคยชี้แจงถึงสถานการณ์ที่บริษัทได้รับผลกระทบ และไม่มีมาตรการใดๆ ในเรื่องของการประหยัด และ การขจัดการคอรัปชั่น ดังนั้นสหภาพแรงงาน บริษัท ไทรอัมพ์ฯ จึงขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใส และเคารพสิทธิแรงงาน ในการมีส่วนร่วมที่มีผลกระทบต่อพนักงาน โดยขณะนี้สหภาพแรงงาน บริษัท ไทร์อัมพ์ฯ ไม่สามารถยอมรับการอ้างภาวะขาดทุน จึงควรเปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้สหภาพฯ เพื่อลดความตึงเครียด และขจัดข้อขัดแย้ง ทั้งนี้การเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก ควรที่จะมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อคนงานที่จะต้องอยู่ต่อไป ทั้งนี้เรียกร้องให้บริษัทยอมรับสหภาพแรงงานพร้อมทั้งสามารถมีบทบาทในการดูแลเพื่อนพนักงานได้ต่อไป นางสาววันเพ็ญ วงษ์สมบัติ กล่าวอีกว่า พนักงานต้องการรับฟังเหตุผลในการบอกเลิกจ้างพนักงาน ข้อมูล ผลประกอบการที่เป็นจริงอย่างโปร่งใส หากมีความจำเป็นในการเลิกจ้าง ทุกฝ่ายควรที่จะลดผลกระทบต่อพนักงาน โดยให้เป็นการสมัครใจออก หรือให้ค่าชดเชยสูงกว่ากฎหมายกำหนด และเงินช่วยเหลือที่จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้คนงานส่วนใหญ่มีอายุมาก โอกาสหางานใหม่ได้ยาก