จ.พะเยา เตรียมสรรหา คกก.ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด สร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาคราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ภาคประชาสังคม เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ระบบราชการถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารประเทศ ซึ่งราชการยุคใหม่ที่มีศักยภาพจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทางจังหวัดจึงกำหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหากพบว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นับว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในระดับจังหวัดในครั้งแรกที่มีกฎหมายรองรับ ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการสรรหา ก.ธ.จ.ของทางสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและปฏิทินกำหนดกรอบระยะเวลา ให้อำเภอและจังหวัดดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะสิ้นสุดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552