วธ.เร่งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเผยแพร่หลักธรรมในหลวงสู่ครอบครัวและชุมชนทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเผยแพร่หลักธรรมใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่ครอบครัวและชุมชนทั่วประเทศ พร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มความเข้มข้นจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม 3 โครงการ คือ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้นำศาสนา และการบูรณาการหลักสูตรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย อาทิ เขตพื้นที่ ศอ.บต.จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลละ 20,000 บาท และพื้นที่ทั่วไป นอกเขต ศอ.บต.ตำบลละ 15,000 บาท โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลละ 10,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้จัดทำคู่มือความรู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย คู่มือการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย และคู่มือการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อแจกแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และผู้สนใจเป็นแนวทางการทำงานและส่งเสริมความรู้หลักการประชาธิไตย พร้อมจัดเวทีระดมสมองสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ด้วย