อธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช เชื่อ การสัมมนาการคุ้มครองสิทธิ จะช่วยให้ปชช.มีความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เชื่อว่า การสัมมนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพของตนเองมากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหลักสูตรนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และบทบาทอำาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเพื่อรับทราบความคิดเห็นจากข้าราชการ นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนาเวลา 09.00 น. จากนั้นเป็นการอภิปรายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และปิดท้ายการสัมมนาด้วยการถาม ตอบและร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทุกภาคส่วน เชื่อว่าการสัมมนาจะมีประโยชน์แก่นักศึกษาและประชาชน ทางด้านศาลรัฐธรรมนูญจะได้ขยายความเข้าใจไปสู่ภูมิภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ยังกล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาได้เลือกใช้ห้องประชุมที่ใหญ่ที่สุด ที่ห้องพรหมโยธี อาคาร 19 ชั้น 4 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีขนาดความจุ 350 ที่นั่ง ขณะนี้ยังมีที่นั่งสำหรับผู้สนใจต้องการเข้าร่วมสัมมนา อีกประมาณ 100 ที่นั่ง สอบถามที่โทร. 0-7537-7442 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น