ม.แม่โจ้ จับมือ สสส.ร่วมลงนามกับ อปท. 60 แห่งใน 6 จังหวัดภาคเหนือ พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงนามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 แห่งใน 6 จังหวัดภาคเหนือเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและครอบครัว ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามความร่วมมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต เยาวชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการประเมินคุณภาพระดับดีเยี่ยมให้เป็นต้นแบบ ดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 60 แห่ง พื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานกลางประสานกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ขณะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่ง รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ดำเนินการกับนักศึกษาและบุคลากร โดยเน้นสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการป้องกันรักษาก่อนเกิดโรค มีหัวใจสำคัญคือ จะไม่ชี้นำให้คนปฏิบัติตาม แต่เน้นไปที่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม มี 9 ขั้นตอน ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง โดยมีมหาวิทยาลัยสามแห่งอยู่ในระดับดีมากคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งดำเนินโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการพื้นที่ภาคใต้