สสจ.กาฬสินธุ์เปิดสุขศาลาบริการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.กาฬสินธุ์ เปิดสุขศาลาให้เป็นสถานที่ทำงานของ อสม. ใช้เป็นสถานที่จัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายเปลี่ยนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านเป็นสุขศาลาหมู่บ้าน 171 แห่ง วันนี้ (26 มิ.ย.) นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดสุขศาลากาฬสินธุ์ ที่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มองเห็นความสำคัญของงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมี อสม. เป็นแกนหลักในการพัฒนาสุขภาพ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา งานสาธารณสุขมูลฐานถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตสุขภาพมาได้จนถึงปัจจุบัน โรคหลายโรคได้หายไปจากประเทศไทย แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีปัจจัยเอื้อต่อการเกิดโรคใหม่ๆ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมากมาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างและยกระดับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน (ศูนย์ ศสมช.) ให้เป็นสุขศาลาพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เข้มแข็ง ในปีงบประมาณ 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการพัฒนาและยกระดับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน (ศูนย์ ศสมช.) และได้เปลี่ยนชื่อเรียกศูนย์ ศสมช. ประจำหมู่บ้านเป็นสุขศาลาหมู่บ้าน โดยกำหนดเป้าหมายไว้ จำนวน 171 แห่ง