ขนส่งจังหวัดระนองออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอสุขสำราญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอำเภอสุขสำราญ นางทิพวรรณ สระนาค ขนส่งจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง จะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอำเภอสุขสำราญ เกี่ยวกับการรับชำระภาษีรถประจำปี ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ หลักฐานที่ใช้ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานการประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใบรับรองการตรวจสภาพรถ กรณีต้องมีการตรวจสภาพรถ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุครบ 7 ปี รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก จึงขอเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญรับบริการได้ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง