เทศบาลเมืองเบตง จัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองเบตง จัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวแก้ปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองเบตง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และนิทรรศการของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำศาสนา พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อปลุกกระแสเด็ก เยาวชน และปะชาชน ตื่นตัวหันมาสนับสนุนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลง เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ที่ต้องระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด ขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้น นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันจให้ได้ผลนั้น หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน จะต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ " 5 รั้วป้อง พ้นภัยยาเสพติด เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว และร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป