จ.ภูเก็ต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดต้แบบ "ศูนย์ราชการประจำจังหวัด เป็นเตปลอดควันบุหรี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดภูเก็ต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดต้นแบบ "ศูนย์ราชการประจำจังหวัด เป็นเขตปลอดควันบุหรี่ จากกระทรวงสาธารณสุข นายวรพจน์ รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขยายผลให้สถานที่ราชการทั่วประเทศ เป็นเขตปลอดบุหรี่ภายในปีนี้ และมีการสำรวจประชาชน ที่ติดต่อราชการกว่า 3,000 คน พบร้อยละ 93 เห็นด้วย ที่สถานที่ราชการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ ส่วนกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 70 ยินดีที่จะให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มอบโล่ประกาศเกียริคุณแก่หน่วยงานต้นแบบ 16 แห่งของประเทศ จากนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยที่จังหวัดภูเก็ตได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทศูนย์ราชการประจำจังหวัด เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมกับอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เชียงราย ชัยภูมิ นครนายก กำแพงเพชร ภูเก็ต อุทัยธานี และจังหวัดตราด ที่จัดให้มี "เขตสูบบุหรี่ เป็นการเฉพาะ สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่เพื่อไม่ให้ควันบุหรี่รบกวนผู้อื่น ในสถานที่ราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า ตามกฎหมายควบคุมบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกได้ระบุกรอบแนวทางที่จะทำให้การควบคุมยาสูบบรรลุผล มีประสิทธิภาพไว้ 6 ด้าน ได้แก่ การกำกับนโยบายและแนวทางในการควบคุมการบริโภคยาสูบ การเตือนถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ การบังคับใช้กฎหมายห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเพิ่มภาษีบุหรี่ การบริการเลิกบุหรี่ และการปกป้องประชาชนจากควันบุหรี่ ซึ่งประเทศไทยจัดว่าดำเนินการตามแนวทางนี้ได้ครบทุกมาตรการ ซึ่งจะส่งผลดีกับประชาชนโดยรวม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด