พม.ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชน ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชน ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนจากองค์กรเอกชน 5 คน กำหนดองค์กรละ 1 คน เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการคุ้มครอง ส่งเสริมสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกลไกนโยบายด้านผู้สูงอายุในระดับชาติ ตามพระาชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ทั้งนี้ ผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สท. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 17 สิงหาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th และโทร.0-2255-5850-7 ต่อ 300, 306 ตามวันและเวลาราชการ