อบจ.อำนาจเจริญ เตรียมแผนรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เตรียมแผนรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ปี 2552 พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหา ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดฝนทิ้งช่วงหลังจากฤดูกาลดำนาเสร็จแล้ว นายไพศาล จันทวารา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมแผนรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ประจำปีนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพียงทำเรื่องมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขณะเดียวกันได้ดำเนินการไปแล้วหลายพื้นที่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวอีกว่าในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหลักของอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ สวนผสม ถ้ามีการปรับปรุง ขุดลอก คลองน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงที่ขาดแคลนน้ำ ฝนทิ้งช่วง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว และพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป