รายงานพิเศษ : สสช. สำรวจพบ 1 ใน 5 คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ศาสนาและครอบครัวช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ติดตามสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ หลังผลสำรวจล่าสุดพบ 1 ใน 5 ของคนไทย มีปัญหาสุขภาพจิต ขณะที่ศาสนาและครอบครัวเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น รายละเอียดติดตามได้จากรายงาน นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการสำรวจสุขภาพจิตของคนไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงสุขภาพจิตของคนไทยในแต่ละช่วงเวลา ตามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดนโยบายและวางแผนในการแก้ปัญหาสังคมและสุขภาพจิตได้อย่างตรงจุด สำหรับการสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือวัดสุขภาพจิตเป็นข้อถาม 15 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทีมงานวิชาการของกรมสุขภาพจิต มีการสำรวจช่วงแรกในเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยให้ผู้ตอบอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 28,500 คน สำรวจตัวเอง และประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ผลการสำรวจพบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนสุขภาพจิตอยู่ที่ 31.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป คือระหว่าง 27.01-34 คะแนน โดยพบว่า คนไทยเกินครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 54.54 มีสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป รองลงมาร้อยละ 27.69 มีสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป และมีประมาณ 1 ใน 5 หรือ ร้อยละ 17.77 ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ส่วนชายและหญิงมีสุขภาพจิตใกล้เคียงกัน คือมีคะแนนเฉลี่ย 31.95 และ 31.66 คะแนน ตามลำดับ แต่หญิงมีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าชาย คือ ร้อยละ 18.43 และ 17.06 ตามลำดับ ด้านผู้ที่อยู่ในวัยทำงานที่มีอายุ 40-59 ปี มีสุขภาพจิตดีกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ โดยมี 32.12 คะแนน คนกลุ่มนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 16.35 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปมากที่สุด คือร้อยละ 30.16 ส่วนวัยชรา 60 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่มีสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยต่ำสุด คือ 31.44 คะแนน แต่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสุขภาพจิตคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม พบว่า วัยนี้มีผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าวัยอื่น ๆ คือ ร้อยละ 21.43 ขณะที่ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสุขภาพจิตดีกว่าอาชีพอื่น คือ 33.82 คะแนน โดยมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปเพียงร้อยละ 9.37 และสุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไป มากกว่าอาชีพอื่นอย่างเห็นได้ชัด คือ ร้อยละ 41.11 ซึ่งอาจเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน ส่วนอาชีพรับจ้างทั่วไป มีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพอื่น คือ 30.38 คะแนน และมีผู้ที่สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าอาชีพอื่น คือ ร้อยละ 27.25 ขณะที่สุขภาพจิตสูงกว่าคนทั่วไปน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 18.16 นอกจากนี้ พบว่า ความเคร่งศาสนา การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา และการมีเวลาให้แก่กันอย่างเพียงพอของสมาชิกในครอบครัว เป็นปัจจัยที่ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น เลขาธิการสถิติแห่งชาติยังได้สรุปผลการสำรวจที่สะท้อนให้เห็นว่า ในภาพรวมคนไทยยังมีสุขภาพจิตดี แต่เนื่องจากการสำรวจดำเนินการในช่วงเริ่มของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อสุขภาพจิตคนไทยอาจยังไม่มากนัก ซึ่ง สสช. จะได้ติดตามสถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด