มทร.พระนครเน้นรับน้องสร้างสรรค์

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ของมทร.พระนคร ได้เข้าร่วมโครงการรับน้องปลอดเหล้ากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดย จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษา เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ไม่รุนแรง ไม่ดื่มสุรา และของมึนเมาทุกชนิด ทั้งยังสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

รศ.ดวงสุดา กล่าวว่า ปีนี้มทร.พระนครได้ตั้งศูนย์เฝ้าระวัง ติดตามดูแลความเรียบร้อย โดยให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การควบคุมของคณาจารย์ และรายงานผลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะประเมินผลกิจกรรม ยกย่องชมเชยนักศึกษาที่จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และมีบทลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่จัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หลักความเสมอภาค และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด