ม.อ.ปัตตานี สนับสนุน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ที่ 40 จ.ปัตตานี ฝีกอาชีพแบบยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบแพะ ไก่ เป็ด พร้อมโรงเรือนและอาหารสัตว์ ให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 40 จังหวัดปัตตานี หวังเป็นแนวทางการประกอบอาชีพแบบยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 40 จังหวัดปัตตานี ในการส่งเสริมให้เยาวชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เด็กยากจน และด้อยโอกาส ได้มีทักษะวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนกิจกรรม โดยมอบแพะ จำนวน 5 ตัว ไก่ จำนวน 200 ตัว และเป็ด จำนวน 100 ตัว พร้อมโรงเรือนและอาหารสัตว์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปลายปี 2551 ใช้งบประมาณกว่า 120,000 บาท เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเลี้ยงสัตว์และให้นักเรียนร่วมถือหุ้นเพื่อให้เกิดความผูกพันและมีความรับผิดชอบ จะได้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพต่อไป