เชิญส่งผลงานเรียงความ "ครูี ที่ฉันประทับใจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเรียงความ "ครูดี ที่ฉันประทับใจ นางอัมพร พงษ์กันสนานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเรียงความ "ครูดี ที่ฉันประทับใจ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีโอกาสถ่ายทอดและแสดงความรู้สึกของความรัก ความประทับใจที่มีต่อครูผ่านงานเขียนเรียงความ โดยผู้เข้าร่วมการประกวดเรียงความต้องเป็นเด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2552 โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแต่ละภูมิภาคจะมีรางวัลตามระดับการศึกษา 3 ระดับ คือ ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ช่วงชั้นที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชนะเลิศประเทศไทย จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มตามระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้เพิ่ม 3,000 บาท ช่วงชั้นที่ 3 ได้เพิ่ม 4,000 บาท และช่วงชั้นที่ 4 ได้เพิ่ม 5,000 บาท ผู้สนใจสมารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.onec.go.th หรือ www.icess.tu.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2613-3820-5 ต่อ 100, 112, 08-7785-7944, 0-2668-9189 โทรสาร 0-2225-7517 และ 0-226-4395 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552