สพท.ตราด จัดอบรมคุณธรรมให้เยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จัดอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน นักศึกษา นายกมล ทนทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานศูนย์เครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษาวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตราด ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านเมืองน่าอยู่ เพื่อจัดอบรมคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด มอบให้ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการอบรม ตามวัน เวลา ที่เหมาะสม ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษาวังกระแจะ จึงได้กำหนดจัดการอบรมนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายพันธมิตรสถานศึกษาวังกระแจะ 8 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 230 คน คณะครูวิทยากร 23 คน โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดบุปผาราม อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีกิจกรรมหลัก เช่น การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การถือศิลปฏิบัติธรรม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็