กพร. เตรียมทำโครงการสานฝันมืออาชีพ เน้นสร้างอาชีพอิสระ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เตรียมทำโครงการสานฝันมืออาชีพ เน้นสร้างอาชีพอิสระ และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้จัดทำโครงการ สานฝันมืออาชีพ เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจนให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคได้ เนื่องจากได้มีการศึกษาแล้วพบว่า ยังมีปัญหาความยากจนของแรงงานรับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานก่อสร้าง แรงงานกรีดยาง หรือแม้แต่ปัญหาเยาวชนว่างงาน ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ กพร.จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมอบให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ศพจ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับจังหวัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) และหน่วยงานในพื้นที่ จัดสัมมนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสำรวจความต้องการในการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติงาน เพื่อสร้างอาชีพแก่กำลังแรงงานในพื้นที่ เน้นการฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว และให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนอาชีพอื่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลด้วย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการทำงาน โดยสร้างโอกาสในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปแบบยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าว จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้ และจัดฝึกอบรม เป็นเวลา 3 เดือน