อุ้มหนี้บัตรเครดิตข้าราชการลูกจ้างประำ กทม. จัด "ยิ้มรับ...ปรับหนี้บตรเครดิต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กทม.ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ปรับหนี้บัตรเครดิต จับมือ ธ.ออมสินและ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย จัด"ยิ้มรับ...ปรับหนี้บัตรเครดิต เริ่ม 25 มิ.ย.52 ณ ศาลาว่าการกทม. หลังจากนั้นติดต่อธนาคารทั้งสองแห่งโดยตรงทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ ย้ำช่วยเหลือไม่ใช่เพิ่มภาระหนี้ 16 มิ.ย.52 ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดโครงการปรับหนี้ (Refinance) บัตรเครดิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแต่งตั้งเมื่อ 12 มิ.ย.52 โดยสำนักการคลังและกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้มีรหารือกับธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อประสานความเข้าใจร่วมกันและกำหนดหลักเกณฑ์พร้อมเอกสารประกอบการยื่นกู้ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจะให้ความช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ในการปรับหนี้บัตรเครดิตแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร เตรียมจัดกิจกรรม "ยิ้มรับ...ปรับหนี้บัตรเครดิต เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการที่ต้องการปรับหนี้ให้จ่ายดอกเบี้ยถูกลง จากที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตสูงถึงปีละกว่าร้อยละ 20 ให้จ่ายเพียงร้อยละ 7-8 ต่อปีเท่านั้น อีกทั้งเป็นโครงการที่ช่วยควบคุมการใช้จ่ายเงิ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือไม่ใช่การเพิ่มภาระหนี้สินให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กทม. โดยวงเงินไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท แต่ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของธนาคารด้วย สำหรับกิจกรรม "ยิ้มรับ...ปรับหนี้บัตรเครดิต จะจัดในวันที่ 25 มิ.ย.52 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และขยายการเข้าโครงการต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง โดยหลังจากวันจัดงานแล้ว ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ประสงค์เข้าโครงการสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วกรุงเทพฯ