กกต.แจงใช้งบคัด ส.ว.ไปแค่ 463 ล้าน ยืนยันเปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ครบทุกหน่วยแล้ว

กกต.แจงใช้งบคัด ส.ว.ไปแค่ 463 ล้าน ยืนยันเปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ครบทุกหน่วยแล้ว
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (2 ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวฉบับที่ 71/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ ค่าใช้จ่ายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,300 ล้านบาท นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายจริงที่มีขึ้นจากการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 77 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนบางหน่วยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 463,216,080.05 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการตามกระบวนการและวิธีเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามลำดับ

ect-press-71-2019

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. ยังเผยแพร่เอกสารข่าวฉบับที่ 72/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ การเปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย โดยมีรายละเอียดว่า

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าผ่านมาครบ 3 เดือนแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่เปิดเผยคะแนนเลือกตั้งรายหน่วยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปแต่อย่างใด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงว่า เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยผลคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

1. ในวันเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนโดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๙๒,๓๒๐ หน่วย ไว้แล้ว

2. ภายหลังวันเลือกตั้ง ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองสามารถขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ได้ทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกแห่ง

ทั้งนี้ ได้มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมาขอสำเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (แบบ ส.ส. ๕/๑๘) รายหน่วย ทุกเขตเลือกตั้งแล้ว