สปส.ระนอง ขอให้ผู้ประกันตนรับเช็คช่วยชาติโดยด่วน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ขอให้ผู้ประกันตนในจังหวัดระนองที่มีรายชื่อรับเช็คช่วยชาติงวดที่ 1-4 มาขอรับเช็คโดยด่วน หากเกินกำหนดจะต้องส่งคืนกระทรวงการคลัง นางพรทิพย์ พิทยานันทกิจ ประกันสังคมจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ให้บริการจ่ายเช็คช่วยชาติแก่ผู้ประกันตน ในวันและเวลาราชการ โดยขอให้ผู้ประกันตนที่ยื่นแบบคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้ สามารถไปรับเช็คช่วยชาติได้ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม จะเก็บรักษาเช็คช่วยชาติไว้ให้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้ หากไม่ติดต่อขอรับเช็คช่วยชาติ ทางสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการส่งเช็คช่วยชาติ คืนกระทรวงการคลังเพราะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง ได้มีการอนุมัติจ่ายเช็คช่วยชาติของงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 จำนวน 8,738 ฉบับ เป็นเงิน 17,476,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเช็คช่วยชาติมารับแล้ว จำนวน 8,609 ฉบับ เป็นเงิน 17,218,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.52 สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ไปรับเช็คช่วยชาติอีก 129 ราย ขอให้รีบไปรับด้วยตนเองโดยด่วน หรือ มอบอำนาจให้ญาติ ไปรับแทนได้ภายในวันที่กำหนด