มน.พะเยา พร้อมรับจัดกิจกรรมรับน้องเชียร์ในเชิงสร้างสรรค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาของสถาบันอย่างเหมาะสม ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและความสมานฉันท์สามัคคี ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องเข้าไปรับผิดชอบและดูแลโดยตรง สนับสนุนจัดกิจกรรมรับน้องและกิจกรรมเชียร์ แต่จะต้องเป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช้ความรุนแรงเหมือนกับหลายๆ ปีที่เกิดขึ้นมา ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) พะเยา ทางด้านงานกิจการนักศึกษา หนึ่งในหน่วยงานการดูแลด้านกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา ให้ข้อมูลว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในทุกๆปี ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม First Step Camp ที่จะรวมทุกกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมพิธีเทียน เพื่อนำไปสู่การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาใหม่ ทำให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน สามัคคีกันมากขึ้นจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเชียร์ที่สร้างความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และปลอดจากยาเสพติด เหล้า ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้มีการนำนโยบายที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยการออกระเบียบของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งอาจารย์ รุ่นพี่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อป้องกันการรับน้องโหด ขัดหลักสิทธิมนุษยชน การใช้ความรุนแรง บังคับให้รุ่นน้องทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์กะทันหันเกิดขึ้น สามารถร้องเรียนและให้ข้อมูลได้ที่สายด่วน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579