ก.ท่องเที่ยวฯ เปิดตัวโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 7 Greens showcase กระตุ้นผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ร่วมลดโลกร้อน นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เปิดตัวโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่า โครงการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการร่วมมือดำเนินงานรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง ผ่านกิจกรรม 7 Greens showcase นำเสนอแบบอย่างสินค้าสีเขียวช่วยลดโลกร้อน ทั้งนี้ จากการประเมินของ องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) พบว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลก มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณร้อยละ 5 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงจุดยืนและภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ควรมีการนำระบบเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต ควรประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะนำมาพิจารณาเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามวาระแห่งชาติอีกครั้ง