ศรีสะเกษ ตั้งคณะโฆษกจังหวัด ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งคณะโฆษกจังหวัด ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มประชาชน นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเยว่า จังหวัดศรีสะเกษแต่งตั้งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทำหน้าที่โฆษกจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการโฆษกจังหวัด อีกหน้าที่หนึ่ง เพื่อเผยแพร่นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการตรวจติดตาม วิเคราะห์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์และแผนเฉพาะกิจ นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในด้านการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์และงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ในทุกเดือน อันจะเป็นการพัฒนาและจัดระบบงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด ให้เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดต่อไป