สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา มุ่งให้พระภิกษุสงฆ์ ที่มีความรู้ สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานถึงภารกิจของสำนักงานฯ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ที่ได้มุ่งเห็นบทบาทหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ ที่มีความรู้สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยคอันเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ มีความเข้าใจในหลักวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี สามารถเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีโครงการเงินอุดหนุนพระบัณฑิตเผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น 2 วัน มีพระบัณฑิตฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 400 รูป คาดว่าพระบัณฑิตที่เข้าประชุมครั้งนี้จะสามารถปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่พระพุทธสาสนา ให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป