นักศึกษา ป.โท นิด้า เผยผลสำรวจ ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักศึกษาปริญญาโท นิด้า เผยผลสำรวจพบว่าลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยมากที่สุด ส่วนกรณีอื่นน้อยลง เหตุเพราะไม่รู้และเข้าไม่ถึงข้อมูล แนะ สปส.เร่งแจงข้อมูลให้ลูกจ้างทราบ นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว นักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจการใช้สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง โดยการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ของลูกจ้างในกิจการประเภทสิ่งทอ ย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม จำนวน 100 คน พบว่า การใช้สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23 ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ และ ร้อยละ 43 มีการใช้สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคม 1-2 ครั้ง โดยใช้สิทธิในกรณีเจ็บป่วย 1-5 ครั้ง สงเคราะห์บุตร 1-2 ครั้ง คลอดบุตร 1-2 ครั้ง ทุพพลภาพ และว่างงาน 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังพบอีกว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกันตนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมอยู่ในระดับน้อย มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในกองทุนประกันสังคมอยู่ในระดับปานกลาง นายดำรงศ์พันธ์ ใจห้าว กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ต้องทำการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างความชัดเจนของเนื้อหา ข่าวสาร รวมทั้งลงพื้นที่ชี้แจง จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน