สปส.แจงแนวทางการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงแนวทางการให้บริการทางการแพทย์ ระบุให้ผู้ประกันตนได้รับยาไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลัก และสถานพยาบาลต้องให้บริการรักษาจนถึงที่สุดไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สปส. เคยได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกันตน ถึงกรณีที่โรงพยาบาลบางแห่งปฏิเสธการรักษา เนื่องจากยารักษาโรคมีราคาแพงและไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สปส. ขอยืนยันว่า สถานพยาบาลประกันสังคม จะต้องให้การรักษาผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา อีกทั้งแนวปฏิบัติการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน กรณีการรักษาโรคด้วยยาที่มีราคาสูง ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งกำหนดว่า ผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ โดยให้ได้รับยาและเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติ และมีสิทธิตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ สถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถของแพทย์ และจัดหายา เวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเพียงพอจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย และจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยสถานพยาบาลจะไม่เก็บค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนอกเหนือจากการทำงานและเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ และแพทย์ผู้รักษามีความเห็นว่าจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยยาใดๆ ก็ตามแม้เป็นยาหรือเวชภัณฑ์ ที่มีราคาสูง นอกเหนือจากบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือไม่ใช่กลุ่มโรคที่กำหนดให้บริการ ผู้ประกันตนย่อมมีสิทธิได้รับยาและเวชภัณฑ์ได้ โดยสถานพยาบาลจะเรียกเก็บเงินค่ายาและเวชภัณฑ์กับผู้ประกันตนอีกไม่ได้ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506