ครม.ตั้งงบฉุกเฉิน 100 ล้านบาท ให้ "บิ๊กแดง" สั่งการกรณีเกิดเหตุชายแดน

ครม.ตั้งงบฉุกเฉิน 100 ล้านบาท ให้ "บิ๊กแดง" สั่งการกรณีเกิดเหตุชายแดน
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่างระเบียบให้กองทัพบกเบิกเงินฉุกเฉิน หากเกิดสถานการณ์ภัยคุกคามด้านชายแดนได้ 100 ล้านบาท โดยให้ผู้บัญชาการทหารบกอนุมัติจ่ายตามระเบียบ

(18 ก.พ.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการ ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. …. ที่มีสาระสำคัญให้ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหาด้านชายแดนอันเนื่องมาจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ และมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์

โดยให้กองทัพบกเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว โดยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินได้เฉพาะรายจ่ายที่พึงจ่ายได้จากเงินงบประมาณ

เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายโดยวิธีเบิกหักผลักส่งเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจนครบถ้วนเท่าจำนวนที่ได้เบิกเงินไปจากคลัง ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และ กำหนดให้การจัดหาพัสดุเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ให้กองทัพบกบริหารการพัสดุโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

สำหรับขั้นตอนจากนี้ ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งให้เร่งดำเนินการเสนอกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในกำหนดระยะเวลา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!