พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 200

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2009 ขององค์การอนามัยโลก ให้ผู้ที่มีผลงานดำเนินงานป้องกันควบคุมบุหรี่ เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทรงกดปุ่มเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปรจำปี 2552 โดยมีนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียติสกุล รองอธิบดกรมควบคุมโรคเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานรางวัล World No Tobacco Day Awards 2009 ขององค์การอนามัยโลก ให้ผู้ที่มีผลงานดำเนินงานป้องกันควบคุมบุหรี่ 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล Director General Special Awards 2009 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ดอกเตอร์พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลนี้ทั่วโลก 2 รายเท่านั้น ส่วนรางวัล World No Tobacco Day Awards 2009 ประทานให้กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมท้งประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคล ผู้กระทำคุณประโยชน์ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวน 30 รายด้วย ดอกเตอร์พิสิฐ ลี้อาธรรม กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ เป็นผลจากการที่หลายฝ่ายร่วมมือกัน ซึ่งการที่ สสส. เกิดขึ้นได้ เพราะนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์สมควรผลักดัน แม้จะมีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการคลัง ต่อต้านอย่างหนัก แต่รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ด้านนายแพทย์สุภกร กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับเป็นเหรียญวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งประเทศไทยได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นรางวัลที่รับรองความสำเร็จระดับนานาชาติ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการวบคุมการบริโคยาสูบอย่างเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ทั้งนี้ ดอกเตอร์พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับรางวัล Director General Special Awards 2009 ในฐานะที่สนับสนุนแนวคิดการนำภาษียาสูบและสุรามาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการส้างเสริมสขภาพ จนเป็นต้นแบบของรัฐบาลประเทศต่างๆ นำไปพลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเอง ขณะที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2009 ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดูแลควบคุมการบริโคภยาสูบและกำกับดูแลการใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 โดยในปี 2517 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้พิมพ์ข้อความเตือนบนซองบุหรี่เป็นครั้งแรกว่า "การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีการพัฒนาข้อความเรื่อยมา และนายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะที่สร้างผลงานรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม โดยอุทิศตนเองให้กับการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยมาโดยตลอด