กทม. ดึง 4 หน่วยงานภาครัฐ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร จับมือ 4 หน่วยงานหลัก ร่วมรณรงค์ทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นเมืองปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ รณรงค์ให้พื้นที่ในกรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี ประกอบกับในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้ให้คำขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2552 ไว้ว่า Tobacco Health Warnning เพื่อเป็นการเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยจากบุหรี่ และหวังให้ช่วยลดการสูบบุหรี่ตลอดจนสามารถลดจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ได้ในที่สุดทั่วโลก ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 30-31 พฤษภาคม 2552 ณ ตลาดนัดสวนจตุจักรว่า ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมาร่วมจัดบูทรณรงค์ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในด้านการเลิกบุหรี่ ประกอบด้วย กองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานโรคไม่ติดต่อ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงการจัดขบวนพาเหรดรณรงค์ลดละเลิกสูบบุหรี่ จากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย พร้อมจัดบูทตรวจสุขภาพฟรีภายในงาน และนิทรรศการเตือนภัยควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก