จ.อุบลราชธานี เปิดโครงการถนนเด็กเดิน เพิ่มพื้นที่สีขาวแก่เยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการถนนเด็กเดิน เพิ่มพื้นที่สีขาวแก่เด็กและเยาวชน ให้แสดงออกในทางที่ถูกต้องห่างไกลอบายมุข ร่วมสร้างสรรค์สังคม นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการถนนเด็กเดิน ปีที่ 3 เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่สีขาว สำหรับเด็กและเยาวชน ขจัดร้าย ขยายดี มีภูมิคุ้มกัน ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยมีผู้ใหญ่สนับสนุน ภายใต้หลักการ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน โดยพิธีเปิดโครงการจะมีขึ้นในวันนี้ เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น โซนภูมิปัญญา โซนศิลปะ โซนบริการ โซนอาหาร โซนกีฬา และโซนนิทรรศการ ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการถนนเด็กเดิน เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มเดือนพฤษภาคม ครั้งสุดท้ายเดือนกันยายน 2552