ก.พ.ประการศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2552 ใน 5 ตำแหน่ง จำนวนทั้งสิ้น 3,534 คน นายนนทิกร กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ.ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2552 ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ภาค ค. ไปแล้วนั้น ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ค. แล้ว โดยมีผู้สอบได้และได้รับการขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุให้เข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2552 จำนวน 3,534 คน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ www.ocsc.go.th รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน ก.พ. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวตามที่ส่วนราชการต่างๆ ได้ส่งจำนวนตำแหน่งว่างมายังสำนักงาน ก.พ. เพื่อรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต่อไป