กองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่บุรีรัมย์ระดมแนวคิดผู้นำท้องถิ่นร่วมสร้างสามัคคีลดปัญหาความขัดแย้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระดมแนวคิดจากผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ เพื่อร่วมหาทางออกแก้ปัญหาลดความขัดแย้งและสร้างสามัคคีในสังคม ทั้งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พลตรีชวลิต ชุนประสาน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ลงพื้นที่จ.บุรีรัมย์ เพื่อระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมสร้างสามัคคีและลดความขัดแย้ง หลังจากที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีแนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในประเทศ ขจัดปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยเฉพาะในขณะนี้ซึ่งเกิดความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายของประชาชนในชาติ ซึ่งนำมาสู่ปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคม จึงมีแนวทางที่จะให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้นำองค์กรในท้องถิ่นร่วมกันสะท้อนปัญหา ระดมแนวคิดเสนอแนะแนวทางร่วมกันแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆในจ.บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ,ผู้แทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนในจังหวัดเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อระดมแนวคิด ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในชาติ โดยเฉพาะขณะนี้เกิดความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นในชาติบ้านเมือง ดังนั้นผู้นำเหล่านี้จะเป็นผู้ที่สะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางที่จะแก้ไขได้อย่างดี นอกจากนี้ยังจะเป็นเครือข่ายในการร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ