คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ.เพชรบูรณ์ ให้บริการประชาชนบ้านเข็กน้อย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร บริการชาวตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ วันนี้( 27 พ.ค.52) เนื่องในโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรขายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 29 เมษายน 2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปแบบการบูรณาการบริหารวิชาการเกษตรทุกสาขาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกร ณ จุดเดียวในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ โดยดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร กำหนดจัดโครงการฯในวันนี้( 27 พฤษภาคม 52) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเกษตร กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์บริหารส่วนตำบลเข็กน้อย