กทม. ตั้งเป้าออกสลากการกุศล ให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 53 นำเงินมาพัฒนาเมือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อออกสลากการกุศล นำเงินมาพัฒนากรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2553 ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากเงินภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บจากค่าปรับภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต มีอัตราลดลง ทั้งที่เคยนำส่งให้ กทม.เมื่อปี 2551 เป็นเงิน 3 หมื่นล้านบาท แต่ในปีนี้ลดลงมาร้อยละ 15 หรือลดลง ประมาณ 5 พันล้านบาท ส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในปี 2552 จำนวน 1.4 หมื่นล้านบาท จะเหลือเพียง 1.3 หมื่นล้านบาทในปีงบประมาณ 2553 จึงจำเป็นที่ กทม.ต้องเร่งจัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อใช้พัฒนาเมือง เบื้องต้นสำนักการคลัง กทม. ได้ศึกษาแนวทางในการหาแหล่งเงินทั้งจากการออกพันธบัตร การออกสลากการกุศลพิเศษ และการกู้เงิน แต่โดยส่วนตัวเห็นว่าการออกสลากการกุศล จะสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าวิธีอื่น ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก ค.ร.ม. ทั้งนี้ในส่วนขั้นตอนนั้นจะต้องเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบจาก ค.ร.ม. พร้อมทั้งเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภา กทม. ด้วย อีกทั้งต้องประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2553 ซึ่งตนเองขอยืนยันว่าวิธีดังกล่าวไม่ใช่การมอมเมาประชาชนอย่างแน่นอน เพราะ กทม.มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากไปใช้ประโยชน์ในด้านพัฒนาคน สร้างโรงพยาบาล และเพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชน จึงถือว่าเงินที่ได้มาจากสลากการกุศลเป็นการระดมเงินเพื่อพัฒนาเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กทม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา และสำนักพัฒนาสังคม จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถึงงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ กทม.จะศึกษาถึงแนวทางการออกพันธบัตร เพื่อระดมเงินทุนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้ออมเงิน และได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร