ชาวระนองจำนวนมาก ออกไปใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา มีประชาชนออกไปใช้บริการจำนวนมาก วันนี้ (26 พ.ค.52) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ โรงเรียนบ้านนา ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวคำถวายพระพร สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบริการความรู้แก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาผลการผลิตทางการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรร่วมกัน ในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่ 8 คลินิก กิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ การจัดนิทรรศการด้านโภชนาการอาหาร และการดูแลสุขภาพ การสาธิตแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้แก่สมาชิกสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น โดยบูรณาการร่วมกับการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกของประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐให้มากขึ้น รวมทั้งการรับเอาปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขเยียวยา โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด มอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ราย มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านนา ในขณะที่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน เกือบ 60 หน่วยงานนำบริการออกไปให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพใหม่ ๆ บริการตัดผม รับจดทะเบียนคนพิการ จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก เป็นต้น ในขณะที่อำเภอกะเปอร์ได้ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ การทำบัตรประชาชน มีประชาชนในพื้นที่ ออกไปรับบริการเป็นจำนวนมาก