ผอ.สท.แจงเหตุจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุล่าช้า เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ชี้แจงเหตุจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุล่าช้า เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของบประมาณเพิ่มเติมต่อไป นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือ สท. กล่าวชี้แจงกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าช้าว่า สาเหตุมาจากการเตรียมเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ ซึ่งเดิมมีการเตรียมงบเ้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ 3 ล้านคนเท่านั้น แต่มีผู้มาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์การรับเบี้ยยังชีพถึง 3.5 ล้านคน ทำให้ต้องมีการยื่นของบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่เกินมา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพ ในส่วนของเดือนเมษายน กันยายน รวม 6 เดือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาครบแล้ว ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดได้มีการโอนเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพ เฉพาะในส่วนของเมษายน มิถุนายน รวมระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้อายุแห่งชาติได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณเพิ่มเติมแล้ว คาดว่าจะสามารถกระจายเงินเบี้ยยังชีพส่วนที่เหลือลงสู่พื้นที่ต่างจังหวัดได้ในเร็ววันนี้ นายกิตติ สมานไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนั้น สามารถทำได้ทั้งการจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท หรืออาจจะมีการจ่ายแบบรวบยอดทีละ 3 เดือน แล้วแต่นโยบายการบริหารจัดการขององค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด