กทม.ร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์ฯ จัดโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้สูงอายุใน กทม.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดทำโครงการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ขึ้นเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่มีควาเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม โดย กทม.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ศูนย์ละ 2 คน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และวิธีคัดกรองผู้สูงอายุที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งจะคัดกรองผู้ป่วยด้วยแบบสอบถามและเก็บข้อมูลนำเสนอแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขให้ประเมินผลวินิจฉัย หลังจากนั้นจะประสานโรงพยาบาลให้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักาอย่างถูกต้อง สำหรับงานวันคัดกรองความจำกรุงเทพมหานคร จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. 2552 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองสมองได้ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ที่มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 0 2644 5499 ต่อ 138 หรือทางเว็บไซต์ www.alz.or.th