สพฐ. ออกประเมินผลดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่ จ.ตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่จังหวัดตราด พบว่าส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้เรียบร้อย และผู้ปกครองมีความพึงพอใจ วันนี้ (25 พ.ค.52) นางวาทินี ธีระตระกูล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมคณะ เดินทางติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดตราด พร้อมกล่าวว่า การออกติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบานเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งนี้ เป็นการติดตามว่าหลังจากที่รัฐบาลได้มอบงบประมาณตามนโยบายนี้ให้กับผู้ปกครองแล้วมีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งหนังสือเรือน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยตรวจสอบจากหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบโดยตรงกับตัวนักเรียน ซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดตราดพบว่าส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้เรียบร้อย ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการดำเนินการตามนนโยบายนี้ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่พบคือโรงพิมพ์ไม่สามารถจัดส่งแบบเรียนได้ทัน เนื่องจากมีความต้องการใช้แบบเรียนมาก วิธีแก้ไขคือขยายเวลาการส่งมอบหนังสือเป็นรายๆ ไป ตามสมควร หากยังพบล่าช้าอีกจะมีการปรับตามสัญญา สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียน 31,694 คน คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 44.8 ล้านบาท ปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งได้ส่งใบเสร็จให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดครบแล้ว