รมช.ศธ. เยี่ยมชมโพธิวิชชาลัย จ.สระแก้ว หวังนำไปดำเนินงานใน จ.ตาก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะเยี่ยมชมโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว หวังนำรูปแบบการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษา ไปดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชนจังหวัดตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยกล่าวว่า สนใจการดำเนินงาน โพธิวิชชาลัย ตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจาก อธิการบดี และ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้พยายามผลักดันงบประมาณเพื่อพัฒนาโพธิวิชชาลัยให้ยังคงอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และการนำคณะจังหวัดตากมาเยี่ยมชมในวันนี้ เพื่อผลักดันรูปแบบการศึกษาไปดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่คล้ายคลึงกับจังหวัดสระแก้ว ทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์ จุดยุทธศาสตร์ เส้นทางคมนาคม การค้า การลงทุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการศึกษารัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงด้านมาตรฐานการศึกษาที่จะเข้าสู่สากลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องภูมิใจในความเป็นไทย และบัญฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องเข้าไปอยู่สังคมได้อย่างมีความสุข เพราะหากผลิตบุคลากรทางการศึกษาแล้วกลับไปอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุขและไม่มีความภูมิใจในความเป็นคนไทย ก็ไม่มีประโยชน์และถือว่าการศึกษานั้นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ขณะเดียวกันความสำเร็จของการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือในลักษณะเบญจภาคี ซึ่งแนวคิดการดำเนินงานโพธิวิชชาลัย คือ ต้องการให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการศึกษา ช่วยกันออกแบบการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อเยาวชนที่เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ นักศึกษาโพธิวิชชาลัย รุ่นแรก 47 คน รับสมัครจากเยาวชนจังหวัดสระแก้ว โดยทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร (4-5 ปี) ได้รับการบริจาคจากภาคีภาคเอกชน ที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับพระราชทานกลับมาเป็นทุนการศึกษาผลิตบัณฑิตคืนถิ่น ,ระยะที่สองรับสมัครนักศึกษา จาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก และระยะที่สามรับสมัครจากพื้นที่ทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัยและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบหนึ่งของการปฏิรูปการอุดมศึกษาโดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน สร้างกระบวนการผลิตบัณฑิตคืนถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการและมีส่วนร่วมโดยชุมชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง