ผู้นำแรงงาน ค้านแนวคิดตั้งกองทุนเงินออมแรงงานในวัยชรา ของรมว.คลัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้นำแรงงาน ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดจัดตั้งระบบกองทุนรองรับผู้ออมในวัยชราภาพของแรงงานในระบบประกันสังคม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้แรงงาน ส่วนกองทุนของผู้ใช้แรงงานนอกระบบ เห็นด้วยเพราะจะเป็นการสร้างหลักประกันเมื่อเข้าสู่วัยชรา นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงแนวคิดการจัดตั้งระบบกองทุนรองรับผู้ออมในวัยชราภาพ ของนายกรณ์ จาติกวานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ(กบช.) ทั้งของแรงงานในระบบและนอกระบบประกันสังคม ว่า เห็นด้วยกับการจัดตั้งระบบกองทุนเงินออมในวัยชราของแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคม เพราะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ใช้แรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ได้มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในวัยชรา ส่วนแนวคิดจัดเก็บเงินของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อจัดตั้งระบบกองทุนดังกล่าว พร้อมทั้งต้องเป็นสมาชิกของ กบข.ในการเข้าร่วมกองทุนนั้น ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งอยากให้รัฐบาลถามความเห็นของประชาชน ผู้ใช้แรงงาน ว่าต้องการให้รัฐบาลช่วยเรื่องใดบ้าง และอยากให้รัฐบาลนำเงินมาช่วยในกองทุนชราภาพของแรงงานในระบบประกันสังคม แทนการเพิ่มภาระให้ผู้ใช้แรงงาน