ร้อยเอ็ด รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 102 อบต. นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 102 อบต. จะครบวาระในวันที่ 30 กรกฏาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง จำนวน 102 อบต. ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4352-2816-7 ต่อ 102